O nás

1. júla 2022 sa zlúčili Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) do Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Viac informácií získate na https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/narodny-institut-vzdelavania-mladeze-spajame-efektivnejsiu-podporu-moderneho-vzdelavania.html

 

ŠPÚ má dlhodobé skúsenosti:

 

a) s tvorbou a navrhovaním koncepcií a stanovovaním cieľov súvisiacich so školským systémom a jeho jednotlivými funkciami,

b) s tvorbou a navrhovaním koncepcií obsahu výchovy a vzdelávania v oblasti všeobecného vzdelávania,

c) s koncipovaním, tvorbou a inováciou základných pedagogických dokumentov (Štátnych vzdelávacích programov),

d) s aplikovaným výskumom obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania,

e) hodnotením kvalitatívnych procesov na úrovni kurikula v materských, základných a stredných školách.

 

V rámci realizácie výskumných činností ŠPÚ spolupracuje s domácimi a zahraničnými univerzitami zameranými na prípravu učiteľov a rezortnými zahraničnými partnerskými organizáciami v oblasti riadenia a tvorby kurikulárnej politiky a rezortného výskumu. Dlhodobo spolupracuje s Radou Európy v oblasti tvorby, evaluácie a riadenia edukačnej a kurikulárnej politiky. Podporuje tiež realizáciu vedeckých a umeleckých projektov ZŠ a SŠ.

ŠPÚ sa aktívne zapája do národných a medzinárodných vedeckých projektov. Má jedinečné postavenie medzi vedecko-výskumnými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania. Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ pôsobia v medzinárodných a domácich vedeckých spoločnostiach, výboroch, komisiách, umeleckých porotách a redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov.

ŠPÚ zabezpečuje jedinečné vzdelávacie programy pre učiteľov a riaditeľov škôl v SR i v zahraničí. Ponúka akreditované vzdelávania MŠVVaŠ SR v spolupráci s pedagogickými fakultami príslušných univerzít. Organizuje súťaže pre žiakov základných a stredných škôl a vedecké konferencie pre pedagogických zamestnancov a vedeckých zamestnancov.

Bližšie informácie o ŠPÚ: https://www.statpedu.sk/sk/

Európske Wergeland Centrum (EWC) je informačné centrum pre vzdelávanie v oblasti medzikultúrneho porozumenia, ľudských práv a demokratického občianstva. Ich práca vychádza z odporúčaní a politík Rady Európy, ako je napríklad Charta o výchove k demokratickému občianstvu a výchove k ľudským právam, ktorá bola vypracovaná s cieľom zabezpečiť, aby sa vo vzdelávaní a prostredníctvom neho podporovali hodnoty ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Hlavným cieľom EWC je posilniť schopnosť jednotlivcov, vzdelávacích inštitúcií a vzdelávacích systémov budovať a udržiavať kultúru demokracie a ľudských práv. EWC bolo založené Radou Európy a Nórskom v roku 2008 a spolupracuje so všetkým 47 členskými štátmi. EWC riadi rada zložená zo zástupcov Rady Európy a Nórska. Sídlo organizácie sa nachádza v Oslo v Nórsku.

Bližšie informácie o EWC: https://theewc.org/