Slovenská akadémia

Slovenská akadémia Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých (ďalej i Akadémia) je zameraná na podporu demokratického školského prostredia v Slovenskej republike, posilnenie profesijných kompetencií vedenia škôl, učiteľov a ďalších aktérov v oblasti výchovy a vzdelávania, podporu partnerstva a spolupráce škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Účastníci nadobudnú praktické nástroje a stratégie na vytvorenie demokratického a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých žiakov prostredníctvom celoškolského prístupu. Akadémia bude zahŕňať analýzu potrieb a situácie školy a umožní školským tímom pripraviť akčný plán, ktorý bude reagovať na výzvy, ktorým musí škola čeliť. Realizačná a hodnotiaca fáza akčných plánov zúčastnených škôl bude prebiehať jeden školský rok.

Vyhodnotenie_dotazníkového_prieskumu_2021

Správa_2021