Európske Wergeland centrum vzdelával učiteľov rómskeho jazyka

Aktuality / 16.10.2023

V termíne od 12. – 15. októbra 2023 bol uskutočnený vzdelávací tréning pre učiteľov rómskeho jazyka v Bratislave. Lektormi boli experti z Európskeho Wergeland Centra: Ramiza Sakip, Larisa Bronder a Jana Randa.

Vzdelávací tréning sa zameriaval na:

-     zvýšenie kompetencií učiteľov v oblasti práce v triedach a školách vyznačujúce sa rozmanitosťou so zameraním na inklúziu žiakov z rómskeho prostredia,

-     prácu so stereotypmi a predsudkami k inakosti,

-     oboznámenie učiteľov najnovšími prístupmi a metódami vo výchove k demokratickému občianstvu a ľudským právam,

-     oboznámenie učiteľov vzdelávacími stratégiami a zdrojmi, ktoré podporujú interakciu a kritické myslenie medzi žiakmi,

-     rozvíjanie kompetencií učiteľov potrebných na vytvorenie akčných plánov prispôsobené ich špecifickému vyučovaciemu prostrediu, 

-     rozvíjanie spolupráce so žiakmi, rodičmi a členmi komunity s cieľom vytvoriť inkluzívnu vzdelávaciu komunitu,

-     príklady dobrej praxe ako používať Referenčný rámec kompetencií Rady Európy pre demokratickú kultúru v praxi.

Učitelia rómskeho jazyka úspešne absolvovali vzdelávací tréning organizovaný NIVaM v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom. Absolventi tohto tréningu budú získané kompetencie aplikovať vo svojej práci v školskom roku 2023/2024, najmä pri prípravách na vyučovacie hodiny z rómskeho jazyka. 

Vzdelávací tréning je úvodným vstupom k projektovej aktivite, ktorej cieľom je budovanie kapacít učiteľov rómskeho jazyka na Slovensku. Ukončenie projektovej aktivity je plánované v apríli 2024, upresnil projektový manažér Jozef Facuna. 

Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa realizuje  v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: