Pozvánka – Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Aktuality / 15.10.2020

Štátny pedagogický ústav realizuje v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva.

Školenie, ktoré pozostáva z viacerých modulov, je realizované v rámci projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Školiť budú medzinárodní lektori Európskeho Wergeland Centra a pracovným jazykom je angličtina.

Zameranie seminára

Rozvíjať kompetencie účastníkov realizovať školenia pre učiteľov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania, ako aj iné školské aktivity podporujúce inklúziu prostredníctvom výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Vytvoriť na Slovensku skupinu školiteľov a multiplikátorov interaktívnych vzdelávacích aktivít so zameraním na výchovu a vzdelávanie v uvedenej oblasti.

Zvyšovať povedomie o inklúzii medzi odborníkmi v oblasti vzdelávania a podporovať ich pri rozvoji inkluzívnych postupov v pedagogickej praxi.

Účastníci

Školenie je určené pre odborníkov v oblasti vzdelávania – učiteľov, lektorov učiteľov a ďalších odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou inklúzie a majú školiteľské skúsenosti v rámci výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Nadobudnuté kompetencie využijú vo svojej praxi a budú motivovaní uplatňovať celoškolský prístup, ktorý zahŕňa zapojenie do rozvoja demokratického a inkluzívneho školského prostredia všetky zúčastnené strany.

Účasť na seminári je bezplatná. Podrobné informácie nájdete v priloženom letáku. 

V prípade záujmu vyplňte priložený prihlasovací formulár, vytlačte ho, podpíšte a pošlite naskenovaný e-mailom na adresu [email protected] najneskôr do 25. 10. 2020 (vrátane). Počet miest je limitovaný na 10 účastníkov. Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 27. 10. 2020 (vrátane).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt: Mgr. Zuzana Lichá

[email protected]

Leták - Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Prihlasovací formulár na školenie.docx

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: