Predstavili sme priebežné výsledky a úspechy projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“

Aktuality / 04.11.2022

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) dlhodobo podporuje vzdelávanie Rómov a Rómiek na celonárodnej úrovni od predprimárneho až po vyššie stredné vzdelávanie prostredníctvom viacerých projektov a aktivít.

 

„Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa podarilo zvýšiť počet učiteľov a učiteliek, ale aj ďalších zamestnancov škôl v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu.

 

„V NIVaM sme si vedomí, že dôležitým faktorom pre dosahovanie lepších školských výsledkov detí je nevyhnutné prispôsobenie podmienok vzdelávania ich sociálnym, kultúrnym a jazykovým špecifikám. Preto je medzi našimi prioritami vytváranie vzdelávacích podmienok, ktoré umožnia deťom, žiakom a žiačkam vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku a viac spoznávať rómsku kultúru a históriu. Cieľom konferencie je zdieľať s účastníkmi a účastníčkami podujatia doterajšie úspešné výsledky v oblasti vzdelávania Rómov a Rómiek a navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja vzdelávania v rómskom jazyku s prihliadnutím na dodržiavanie práva každého dieťaťa vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku“, povedala Svetlana Síthová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVaM.

 

Hlavným cieľom projektu známym aj pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ je prostredníctvom vzdelávania zvýšiť odborné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov, manažmentu škôl a prostredníctvom vypracovania učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, kultúru a históriu, odborných publikácií a metodík podporiť interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít.

 

„Projektom chceme posilniť v školskom prostredí vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpektovanie inakosti. Za posledné obdobie tieto hodnoty sú viac ako žiaduce, priam nevyhnutné. Druhou najväčšou národnostnou menšinou na Slovensku je rómska národnostná menšina a podľa posledného sčítania obyvateľov Slovenska viac ako 100 000 obyvateľov hovorí po rómsky, respektíve rómčina je ich materinským jazykom. Uvedomujeme si, že neoficiálne štatistiky hovoria o vyšších číslach. Preto aj týmto projektom sa spolupodieľame na systémovej, didaktickej a metodickej  podpore škôl k implementácii rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie, tém týkajúcich sa základných ľudských práv a demokratického občianstva v školských vzdelávacích programoch“, uviedol Jozef Facuna, manažér projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.

 

Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa realizuje  v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Plné znenie aktuality si môžete prečítať kliknutím na nižšie uvedený odkaz:

https://nivam.sk/predstavili-sme-priebezne-vysledky-a-uspechy-projektu-spolu-s-romami-dosiahneme-viac/

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: