Príprava pedagógov na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka pokračuje

Aktuality / 03.12.2021

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v dňoch 26. 11. – 28. 11. 2021 uskutočnil vzdelávanie pre pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Vzdelávanie je určené pre: 

a) budúcich učiteľov rómskeho jazyka, 

b) učiteľov, ktorí učia rómsky jazyk, 

c) pedagógov, ktorí učia v školách so žiakmi z rómskych komunít.

„Vzdelávanie je jedinečné, umožní účastníkom zvyšovať a rozvíjať jazykové kompetencie v rómskom jazyku. Absolventi vzdelávania získajú kompetencie k tomu, aby vedeli odborne používať rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, najmä v oblasti edukácie žiakov z rómskych vylúčených lokalít, v ktorých je rómčina dominantným jazykom,“ upresňuje Jozef Facuna, manažér projektu.

Dovolili sme si položiť účastníkom vzdelávania dve otázky.

Myslíte si, že sa žiaci z rómskych komunít majú vzdelávať aj v rómskom jazyku? 

Lenka G.

„Určite, pretože potrebujú poznať svoj materinský jazyk. Aj Slováci vedia od malička rozprávať po slovensky. Pravopis, gramatiku a podobne sa naučili až v škole. Je potrebné, aby každý vedel písať svojím materinským jazykom. Je to neoddeliteľná súčasť kultúry, identity a každý by mal ovládať svoj materinský jazyk a vedieť ho aj správne používať“. 

Nicol V.

„Je dôležité, aby sa žiaci z rómskych komunít vzdelávali v rómskom jazyku, pretože rómsky jazyk má mnoho dialektov, žiaci mnohokrát neovládajú spisovnú podobu svojho rodného jazyka. Veľa z nich vôbec neovláda tento jazyk, nakoľko sa v ich rodinách nerozpráva rómsky. Potreba vzdelávania v rómskom jazyku úzko súvisí s rozvíjaním tohto jazyka. A v konečnom dôsledku prispieva aj k uchovaniu rómskeho jazyka ako takého. Rómsky jazyk je súčasťou kultúry rómskeho národa“. 

 

Ako využijete jazykové kompetencie zo školenia v pedagogickej praxi? 

Lenka G.

„Vyučujem rómsky jazyk na univerzitnej pôde. Získané kompetencie zo vzdelávania budem zdieľať so svojimi študentmi, napríklad ich využijem aj vo svojej publikačnej činnosti“.

Nicol V.

„V našej spoločnosti má rómske etnikum bohaté zastúpenie. Pedagógovia denne narážajú na problém, keď rómske dieťa nerozumie slovenskému jazyku, nerozumie učiteľovi. Sú školy, kde prevažnú väčšinu tvoria rómski žiaci. A tých väčšinou vzdelávajú pedagógovia, príslušníci majoritnej spoločnosti. Je potrebné priblížiť, vysvetliť hlavne malým deťom, čo jednotlivé slová v slovenskom jazyku znamenajú, pretože veľa detí pochádza z rodín, kde sa vôbec slovensky nerozpráva. Pedagóg, ktorý neovláda rómsky jazyk, im to nijako nevysvetlí. Nepochopí, že pre nich je slovenský jazyk cudzí. Ako budúci pedagóg chcem svoje vedomosti naplno využiť hlavne vzdelávaním mladej populácie, malých detí. Oni sú naša budúcnosť“.

 

„Cieľom vzdelávania je odborne pripraviť pedagógov na to, aby kvalifikovane používali rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, samostatne tvorili rôzne učebné materiály v rómskom jazyku, realizovali aplikovaný pedagogický výskum so zameraním na rómsky jazyk. Jazykové kompetencie, ktoré získajú na tomto vzdelávaní, pomôžu kvalitne vyučovať rómsky jazyk v základných, ale aj v stredných školách,“ uzavrela lektorka rómskeho jazyka Eva Gašparová.

Ciele vzdelávania

- Osvojiť si rozsah kompetencií, ktoré zodpovedajú úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

- Osvojiť si slovnú zásobu v rómskom jazyku (približne 4 000 lexikálnych jednotiek).

- Osvojiť si vedomosti z rómskych reálií a rómskej literatúry.

- Vedieť používať rómsky jazyk a aplikovať získané vedomosti z rómskych reálií a rómskej literatúry v písomnej a ústnej podobe na komunikačnej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

- Vedieť čítať s porozumením a aktívne počúvať odborné náročné texty v rómskom jazyku a správne reagovať na otázky vzťahujúce sa k nim, zreprodukovať text, vystihnúť hlavnú myšlienku prečítaného a/alebo počúvaného textu a vyjadriť k svoj vlastný názor.

- Viesť samostatne monológ na odborne náročnú tému.

- Vedieť sa aktívne zapájať do diskusie – pýtať sa a odpovedať na otázky, vyjadriť svoj názor a argumentačne ho zdôvodniť.

 

Vzdelávanie bude trvať minimálne jeden školský rok. Predpokladaný termín ukončenia vzdelávania je plánovaný na máj 2022.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: