Projekt „Spolu s Rómami dosiahneme viac“

Aktuality / 24.09.2020

Projekt inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

ŠPÚ pokračuje v realizácii úspešného preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“.

ŠPÚ je hlavným prijímateľom preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít a podpora interkultúrneho vzdelávania.

Aktivity projektu sa upriamujú na:

- tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,

- prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu,

- prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,

- realizáciu konferencií a workshopov,

- tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,

- tlač publikácií.

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov z rómskych komunít je témou, ktorá si vyžaduje kontinuálnu podporu v oblastiach ďalšieho inovatívneho vzdelávania pedagógov a tvorby učebných materiálov pre žiakov a učiteľov so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov, interkultúrne vzdelávanie.

Aktivity projektu majú vytvoriť priestor pre pedagogických a odborných zamestnancov  k ďalšiemu vzdelávaniu. Vzdelávanie bude orientované na využívanie vhodných učebných materiálov, inovatívnych vzdelávacích metód a foriem vyučovania, aby čo najviac podporilo záujem detí o učenie sa a spoznávanie kultúry a histórie Rómov. Projekt prostredníctvom výstupov  podporí u žiakov rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, ako aj tvorivé a kritické myslenie, ktoré pomôže odbúravať predsudky a rôzne prejavy diskriminácie.

Projekt je plánovaný na 36 mesiacov.  Predpokladaný termín ukončenia projektu je máj 2023.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu SR.

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: