Školenie pedagógov – príprava na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka (C1)

Aktuality / 28.07.2021

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Cieľom vzdelávania je zvýšiť profesijné kompetencie pedagógov, ktoré im umožnia kvalifikovane používať rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, samostatne tvoriť učebné zdroje v rómskom jazyku, realizovať aplikovaný pedagogický výskum so zameraním na rómsky jazyk, a ktoré im pomôžu kvalitne vyučovať rómsky jazyk v základných a stredných školách.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Vzdelávanie sa uskutoční kombinovanou formou – prezenčnou a dištančnou, podľa potreby v on-line prostredí. Vzdelávanie bude trvať minimálne jeden školský rok: september 2021 – máj 2022. Prvé online vzdelávanie je plánované na september 2021.

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

- prihlasovaci-formular.docx

- esej na ľubovoľnú tému v rómskom jazyku v rozsahu min. 2 strán,

- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov.docx

na adresu [email protected] najneskôr do 23. 08. 2021 (vrátane).

Uchádzačov budeme informovať emailom o prijatí/neprijatí na vzdelávanie do 13. 09. 2021. 

letak-k-priprave-statnu-skusku-z-romskeho-jazyka.docx

 

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: