Školíme učiteľov rómskeho jazyka v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom

Aktuality / 13.10.2023

Školenie učiteľov rómskeho jazyka realizujeme práve v týchto dňoch v Bratislave.

Školenie je zamerané na inovovanie kompetencií učiteľov rómskeho jazyka v oblastiach ľudských práv a demokratického občianstva. Lektormi sú Ramiza Sakip, Larisa Bronder a Jana Randa z Európskeho Wergeland Centra.

Ďalšou časťou programu školenia je prezentovanie tematických plánov vyučovania rómskeho jazyka a príprav na vyučovaciu hodinu rómskeho jazyka a výmena príkladov dobrej praxe v tejto oblasti.

Školenie je úvodným vstupom k projektovej aktivite, ktorej cieľom je podpora vyučovania rómskeho jazyka v školskom a mimoškolskom prostredí. Do tejto aktivity sú zapojení 10 učitelia, ktorí sú úspešní absolventi štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka C1.

Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa realizuje  v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: