Slovenská akadémia ukázala, že na Slovensku máme školy, ktoré chcú byť viac demokratické a inkluzívne

Aktuality / 26.10.2021

V Bratislave sa uplynulý týždeň stretlo desať školských tímov, ktoré sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho podujatia SLOVENSKÁ AKADÉMIA: „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“.

Podujatie pripravil Štátny pedagogický ústav, program odborne zaštítilo Európske Wergeland Centrum. Akadémia chce prispieť k rozvoju pedagógov a pedagogičiek,  poskytnúť im podporu pri zavádzaní zmien a pri budovaní partnerstiev medzi školami.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s  Európskym Wergeland Centrom (EWC), výhradným partnerom Rady Európy, pripravil v dňoch 13. až 17. októbra 2021 vzdelávacie podujatie s  názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. Aktivita je súčasťou projektu s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, ktorý je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na Slovenskú akadémiu sa mohli prihlásiť trojčlenné tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s projektom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s  cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. „Veľmi nás potešil veľký záujem zo strany škôl. Do projektu sa prihlásilo množstvo školských tímov, z nich sme vybrali desať. Je medzi nimi päť tímov zo základných škôl a päť zo stredných,“ približuje Denisa Ďuranová zo Štátneho pedagogického ústavu.                                                                                                                

Vzdelávacie podujatie ukázalo, že na školách a medzi učiteľmi je vôľa učiť moderne, zaujímavo a zapájať do vzdelávacieho procesu žiakov aj rodičov, aby boli aktívnymi spolutvorcami demokratického a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých žiakov školy.

Štvordňové stretnutie školských tímov predstavuje prvú fázu aktivity, ktorá bude trvať do konca júna 2022. Tímy si do hlavného mesta so sebou priniesli spracované analýzy, kde sa bližšie pozreli na potreby a výzvy svojich škôl. Na Akadémii im lektori predstavili príklady implementácie zážitkového učenia na hodinách, zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy či nástroje podpory kompetencií pre demokratickú kultúru. V závere podujatia pripravili akčné plány, ktoré si zoberú so sebou do svojich škôl. Plány im pomôžu ďalej rozvíjať napríklad priateľskú klímu v triedach, budovať v školách žiacke parlamenty alebo na ich základe pripravia tréning pre ďalších kolegov.

„Potrebujeme nielen nové poznatky a metódy, ale aj príležitosti, aby sme sa spoločne zamysleli nad výzvami a inšpiratívnymi príbehmi, ako aj nad vlastnou profesionálnou praxou.  Verím, že Akadémia poskytuje priestor na takéto uvažovanie, spoločné učenie sa a profesionálny rozvoj,“ prihovorila sa účastníkom pani Anna Perona-Fjeldstad, výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra.

Tento typ vzdelávacieho podujatia s odbornou garanciou EWC realizuje ŠPÚ po tretíkrát. ŠPÚ intenzívne spolupracuje s EWC od roku 2016 – pri podpore škôl v rozvoji inkluzívneho a demokratického vzdelávacieho prostredia, celoškolský prístup a kompetencií pre demokratickú kultúru. Celoškolský prístup bol nedávno Európskou komisiou vyzdvihnutý ako osvedčený postup vo vzdelávaní k občianstvu.

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: