Slovenskí pedagógovia v nórskom Oslo

Aktuality / 02.06.2023

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom (EWC) organizuje študijnú návštevu v Oslo. Účastníkmi sú pedagógovia a výskumní pracovníci v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktorí pracujú so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom študijnej návštevy je podpora inkluzívneho a demokratického vzdelávacieho procesu v školách. Študijná návšteva je naplánovaná na 6 dní a je súčasťou preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov" známeho pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, financovaného z nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ciele študijnej návštevy

•   Zlepšiť kompetencie učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov  v súvislosti s diverzitou v triede a v škole.

•  Oboznámiť účastníkov s najnovšími prístupmi a metódami vo výchove a vzdelávaní k ľudským právam a demokratickému občianstvu, podporiť ich využívanie vo vzdelávacej praxi vrátane Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy.

•   Zvýšiť povedomie a ďalej rozvíjať zručnosti, ako vytvárať priestor pre všetkých, v rámci ktorého sa rozvíja rešpektujúci dialóg, kritické myslenie a rešpektovanie odlišností. 

•   Podporiť účastníkov pri uplatňovaní vyučovacích stratégií a nástrojov podporujúcich inkluzívne a demokratické vzdelávacie prostredie v triede a v škole na základe celoškolského prístupu.

•   Posilniť sebadôveru pri uplatňovaní interaktívnych metód a metód zameraných na žiaka.

•   Predstaviť príležitosť na výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti medzi Nórskom a Slovenskom.

„Študijnou návštevou, resp. vzdelávacími tréningami chceme podporiť zvyšovanie povedomia o inklúzii a podporovať rozvoj inkluzívnych postupov v pedagogickej praxi. Zároveň chceme podporiť vzájomnú spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami v Slovenskej republike a v Nórsku. Absolventi vzdelávacích tréningov budú získané vedomosti a poznatky implementovať do svojej praxe v školskom roku 2023/2024 od septemba do decembra 2023 a vypracujú akčné plány, ktoré budú prezentovať na evalvačnom stretnutí v januári 2024," uviedol projektový manažér Jozef Facuna z NIVAM. 

Spýtali sme sa účastníkov, aké sú ich očakávania od študijnej návštevy.

Viaceré odpovede sa týkali praktických vecí, s ktorými sa denne stretávajú pedagógovia a zamestnanci škôl v súvislosti s pôsobením komunitných centier v obciach s rómskymi obyvateľmi. Zdôrazňovali potrebu zvyšovania motivácie učiteľov implementovať demokratické témy do výchovy a vzdelávania. Taktiež odbúravanie predsudkov voči rómskej komunite, ale aj opačne, prevencia sociálno-patologických javov, akceptovanie inakosti a rešpektovanie kultúry, zvykov, tradícií. Za dôležitý považujú aj vplyv rodiny a spoluprácu rodiny a školy. Očakávajú, že sa oboznámia s inovatívnymi vzdelávacími metódami, stratégiami výučby a rôznymi formami vyučovania v Nórsku. Zaujíma ich tiež, akým spôsobom sa vzdelávajú migranti vrátane Rómov. Chceli by návštiviť vzdelávacie organizácie v Nórsku, oboznámiť sa s vnútornou organizáciou, školským manažmentom, oboznámiť sa s postavením dieťaťa v rámci štátu, spoločnosti. 

Sú to výzvy, ktoré sa budeme snažiť v čo najväčšej miere naplniť, keďže nie všetky sa budú môcť realizovať v rámci stanoveného programu študijnej návštevy, ktorý je časovo ohraničený. Je to výzva do budúcnosti pre organizátorov projektu.   

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: