Systémová podpora vzdelávania rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom inovatívnych projektov

Aktuality / 18.12.2020

Preddefinovaný projekt Štátneho pedagogického ústavu reflektuje právo rómskej menšiny všestranne sa rozvíjať a vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku, rómskej kultúre a histórii.

Štátny pedagogický ústav („ŠPÚ“)  je prijímateľom preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“. Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a demokratického a inkluzívneho školského prostredia. 

Aktivity projektu sa upriamujú na:

-  tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,

-  prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,

-    prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,

-    realizáciu konferencií a workshopov,

-    tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,

-    tlač publikácií.

Realizované aktivity:

Otváracia konferencia (30. 11. 2020)

Slávnostne ju otvorila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová. 

V on-line prostredí konferenciu podporili svojou aktívnou účasťou veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. E. Terje Theodor Nervik, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Monika Filipová, výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra Ana Perona Fjeldstad a vedúca oddelenia správy programov grantov EHP a Nórska z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jana Dacková. Projektové aktivity tohto preddefinovaného projektu bližšie predstavil manažér projektu Jozef Facuna.

Vzdelávacia aktivita

Prvou vzdelávacou aktivitou, ktorá bola úspešne zrealizovaná, patrí Školenie pre školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Jeho hlavným cieľom je podporiť budovanie inkluzívneho a demokratického školského prostredia pre všetkých. Druhý modul tohto školenia absolvovalo 10 účastníkov dňa 30. 11. 2020. Tento modul spočíval v piatich on-line stretnutiach účastníkov školenia s lektorkami Európskeho Wergeland Cenntra, ktoré ich oboznámili s Referenčným rámcom pre demokratickú kultúru, s celoškolským prístupom, s interaktívnymi vzdelávacími metódami a prístupom zameraným na žiaka, s inkluzívnymi politikami v škole a tiež s postupmi prevencie voči diskriminácii. 

Na základe získaných vedomostí a kompetencií si účastníci, ktorí sú všetci odborníkmi v oblasti školstva, pripravujú aktivity zamerané na podporu inkluzívnej politiky v škole/školách, resp. organizáciách, kde pôsobia. Tento tretí modul, ktorý prebieha od začiatku decembra 2020 do konca apríla 2021, nazývame tiež implementačnou fázou, pretože účastníci svoje aktivity, ktoré si naplánovali, budú realizovať a vyhodnocovať. Lektorky Jana Randa a Olena Styslavska ich celým procesom sprevádzajú. 

Bližšie informácie o realizácii aktivít projektu budú priebežne poskytované v rámci nového metodologického (vzdelávacieho) portálu, ktorý bude súčasťou webovej stránky ŠPÚ.

 

Hlavný prijímateľ preddefinovaného projektu: Štátny pedagogický ústav

Medzinárodný partner projektu: Európske Wergeland Centrum

Projekt je plánovaný na 36 mesiacov. 

Predpokladaný termín ukončenia projektu: máj 2023.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: