Úspešne ukončujeme inovatívne vzdelávanie učiteľov

Aktuality / 29.01.2024

Učitelia Základnej školy Zlaté Klasy obhajovali pred skúšobnou komisiou záverečné prezentácie.

Dnes učitelia Základnej školy Zlaté Klasy obhajovali pred skúšobnou komisiou záverečné prezentácie. Prezentácie boli zamerané na prípravu na vyučovaciu hodinu s využitím získaných kompetencií z inovatívneho vzdelávania "Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít". Prípravy na vyučovacie hodiny boli vypracované z vyučovacích predmetov Biológia, Matematika či Náboženstvo. Učitelia prezentovali svoje skúsenosti z používania rómskeho jazyka počas vyučovania spomínaných vyučovacích predmetov. Cieľom takýchto pripravených vyučovacích hodín je zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa, podporiť ich čitateľskú gramotnosť, rozšíriť ich vedomosti z rómskeho jazyka a zopakovať učivo a utvrdiť si ho cez nové metódy a formy vyučovania. Ďalšia skupina učiteľov bude svoje pedagogické skúsenosti prezentovať 30. januára 2024.

Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa realizuje  v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: