Vyškolili sme 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Aktuality / 07.07.2021

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vyškolil 45 pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných škôl so žiakmi z rómskych komunít.

Jednodňové bezplatné on-line vzdelávanie školského manažmentu sa uskutočnilo v dvoch júnových termínoch (09. 06. a 28. 06. 2021).

Cieľom vzdelávania bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblastiach implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry do školského vzdelávacieho programu, zohľadňovania jazykovej odlišnosti žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a podporovania interkultúrnej výchovy v školách.

Účastníci spoznali možnosti vyučovania a používania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ, spoluprácou s rómskou komunitou – rodinou a školou, používaním inovatívnych vzdelávacích metód a didaktických prístupov, ktoré podporujú interkultúrnu výchovu a odbúravajú predsudky a stereotypy voči Rómom.

 

Postrehy od účastníčok k tomu, čo im vzdelávanie osobne prinieslo:

„V rámci vzdelávacej aktivity ma veľmi oslovili príklady dobrej praxe. Povzbudzujúce bolo zistenie, že nie sme osamotení so svojimi ťažkosťami, s ktorými sa boríme, a tiež pocit zázemia a možnej spolupráce a hľadania ciest na ich riešenie. Problematika vzdelávania rómskych detí, dokonca v ich materinskom jazyku, je v našej spoločnosti dlhodobo odsúvaná na vedľajšiu koľaj. Chceme preto hľadať cesty a riešenia „na mieru” pre naše deti, chceme im ponúknuť kvalitné vzdelanie, aby mali možnosť naplniť svoj potenciál a využiť svoje nadanie. Presne pre toto bolo vzdelávanie veľkým prínosom a dôkazom, že to ide a že sa oplatí snažiť“. (Veronika)

 

„Oboznámenie sa s možnosťou pomoci žiakom pri výbere štúdia, spoznanie nových ľudí, ich názorov na život Rómov a ich problémy či spolunažívanie s majoritou, oboznámenie sa s možnosťami ich vzdelávania a postupmi pri výučbe rómskeho jazyka“. (Anna)

 

„Oboznámila som sa s dôležitosťou, aby žiaci nielen z majority, ale aj z minority mohli sa edukovať v rómskom jazyku. Prioritu vidím v tom, aby sa prehlbovali poznatky a vedomosti o rómskej kultúre, národe a ich jazyku vo verejnosti, aby došlo k lepšej socializácii všetkých zúčastnených. Žiaci, ktorým je materinským jazykom rómsky jazyk, mali možnosti sa edukovať v pre nich prirodzenom jazyku.“ (Natália)

Realizácia inovatívneho vzdelávania školského manažmentu je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne  kompetencie vo  vzdelávacom   procese  rómskych   žiakov“  v rámci  programu   Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Hlavným cieľom preddefinovaného projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a tiež podpora demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

 

Aktivity projektu sa upriamujú na:

- tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,

- prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,

- prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,

- realizáciu konferencií a workshopov,

- tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,

- tlač publikácií.

ŠPÚ bude vzdelávacie aktivity pre školský manažment a pre pedagogických zamestnancov realizovať na jeseň 2021. Bližšie informácie budeme priebežne aktualizovať na webovom sídle ŠPÚ. https://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/spolu-romami-dosiahneme-viac-ii/ 

Kontakt:

PhDr. Jozef Facuna, PhD., projektový manažér

Tel.: 02/ 49276 209

E-mail: [email protected]

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: