Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie – Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“

Aktuality / 05.05.2021

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Hlavné zameranie a ciele Slovenskej akadémie:

- rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí;

- podporiť školy v zavádzaní zmien v kľúčových oblastiach školského života, ako sú vyučovanie a učenie sa, riadenie či spolupráca s komunitou;

- oboznámiť účastníkov s najnovšími prístupmi a nástrojmi Rady Európy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu vrátane Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru a podporovať ich využitie vo vzdelávacej praxi;

- podporiť partnerstvo a spoluprácu medzi školami a ostatnými aktérmi.

 

Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s názvom projektu. Každá škola zostaví trojčlenný školský tím pozostávajúci z týchto členov:

1. riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie;

2. učiteľ ľubovoľného vyučovacieho predmetu;

3. osoba vybraná vedením školy, ktorá spolupracuje so školou, napríklad zástupca miestnej samosprávy, člen mimovládnej organizácie, zástupca rodičov alebo iná osoba, ktorá sa aktívne venuje problematike inklúzie, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu (prípadne ďalší učiteľ zúčastnenej školy, školský psychológ, výchovný poradca, vysokoškolský pedagóg).

 

Prvá časť Slovenskej akadémie sa uskutoční v októbri 2021, účasť bude bezplatná a prebehne prezenčne alebo on-line, a to v závislosti od epidemiologickej situácie. Podrobné informácie nájdete v priloženom letáku. 

 

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

- prihlasovací formulár

- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

na adresu [email protected] najneskôr do 30. 5. 2021 (vrátane). Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 13. 6. 2021 (vrátane). 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt:     Mgr. Zuzana Lichá

[email protected]

letak.pdf

Slovak Academy

 

Prihlasovací formulár.docx

Súhlas dotknutej osoby k spracovaniu osobných údajov.docx

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: